מילון מונחים

ADF

ראשי תיבות שפירושם "מזין מסמכים אוטומטי" (automatic document feeder). התקן קלט בסורק אשר מזין מספר דפים בו-זמנית.

יישום; אפליקציה

שיפור או קיצור דרך שמבצעים פעולה מסוימת עבור המשתמש. השווה ל: פתרון.

סל

נקודת איסוף לנייר שיצא מהמדפסת. השווה ל: מזין ו- מגש.

כרטיס

התקן קטן ושטוח המתחבר ללוח מערכת או ללוח מנוע כדי לשפר את תפקוד המדפסת. עשוי להגיע כשהוא מותקן מראש, ולחלופין קיימת אפשרות לרכוש ולהתקין אותו בנפרד.

איסוף

אפשרות במדפסת. מאפשרת למשתמשים להדפיס אוטומטית עותק שלם אחד של מסמך מרובה-עמודים לפני שמתחילה ההעתקה הבאה.

Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)

אפשרות הדפסה המאחסנת משימה במדפסת עד שהמשתמש מתחבר למערכת ומשחרר או מוחק את המשימה.

לוח המערכת

מכלול לוח מעגל מודפס גדול ומורכב אשר יוצר ממשק עם ראש ההדפסה ועם לוח הבקרה של המדפסת כדי לתאם את הפונקציות במדפסת. לעתים מכונה "לוח בקר" או "לוח אם".

יחידת פיתוח

מנגנון הדמיה אשר הופך את המטען האלקטרוסטטי שב תוף פוטוקונדוקטור לתמונה.

הדפסה דו-צדדית

הדפסה, סריקה או העתקה על שני צדי הדף.

Eco-Mode (מצב חיסכון)

תכונה של המדפסת אשר ממזערת את השימוש באנרגיה, בנייר או במדיה מיוחדת.

eSF

ראשי תיבות שפירושם "מסגרת עבודה של פתרונות מוטבעים (Embedded Solutions Framework). תוכנה המאפשרת הפעלה של יישומים מבוססי-Java ישירות במוצרים רב-תכליתיים של Lexmark.

EWS

ראשי תיבות שפירושם "שרת אינטרנט מוטבע" (Embedded Web Server). תוכנה המובנית במדפסת, אשר מספקת לוח בקרה להגדרת ההתקן מכל דפדפן אינטרנט שהוא.

מזין

התקן הזנת נייר, נפרד ממנגנוני הזנת/הובלת הנייר הפנימיים של המדפסת. דוגמאות: מזין רב-תכליתי, מזין ידני, מזין מעטפות. ראה גם מגש.

יחידת הגימור

אפשרות המבצעת פונקציות לאחר ההדפסה, כגון שידוך, ניקוב, קיפול או איסוף.

כונן הבזק

כונן זיכרון המשמש לאחסון נתונים נייד. לעתים מכונה "כונן USB" או "זיכרון הבזק".

סורק שטוח

סוג של סורק אשר משתמש במשטח זכוכית שטוח לסריקת מסמכים.

FTP

ראשי תיבות שפירושם "פרוטוקול העברת קבצים" (File Transfer Protocol). מערכת להעברת קובצי מחשב.

fuser

החלק של מדפסת הלייזר אשר ממיס את הטונר על הנייר.

דיסק קשיח

דיסק בו ניתן להשתמש לאחסון כמות גדולה של מידע.

משימה מוחזקת

משימת הדפסה שנשלחה למדפסת אך לא תודפס עד שהמשתמש יזין קוד PIN.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

תכונה של המדפסת אשר מפחיתה את צריכת האנרגיה לפחות מוואט אחד. השווה ל: Sleep Mode (מצב שינה).

Hole Punch Box (קופסת מחורר)

מכל ביחידת הגימור שבו נאספות פיסות הנייר שנותרו לאחר חירור נייר.

ערכת הדמיה

יחידת הדמיה או יחידת פיתוח נמכרות יחדיו ב"סל".

יחידת הדמיה

מנגנון ניתן להחלפה וספציפי לצבע, אשר כולל יחידת פוטוקונדוקטור, יחידת פיתוחוטונר.

IP address (כתובת IP)

כתובת ייחודית המשמשת לאיתור ולזיהוי התקן ברשת.

Mailbox (תא דואר)

אפשרות המספקת קיבולת פלט נוספת ומספר יעדי פלט.

מזין ידני

חריץ במדפסת אשר מאפשר למשתמשים להזין גיליונות נייר יחידים.

MFP

ראשי תיבות שפירושם "מדפסת רב-שימושית" (multifunction product). התקן יחיד שיכול לבצע מספר פונקציות, לרבות הדפסה, סריקה, פקס והעתקה.

mono

קיצור של "מונוכרום" (צבע אחד). שימוש רק בצבעי שחור, לבן וגווני אפור, והצגה רק של צבעים אלה.

MPF

ראשי תיבות שפירושם "מזין רב-תכליתי" (multipurpose feeder). מנגנון הזנה למדפסת אשר מזין מספר גיליונות של נייר לא סטנדרטי.

דף הגדרות רשת

דף ניתן להדפסה הכולל מידע על כל הגדרות הרשת והתקשורת האלחוטית שנקבעו במדפסת.

N‑up

אפשרות בתוכנת המדפסת אשר מאפשרת למשתמשים להדפיס מספר ("N") עמודים של מסמך על גיליון נייר אחד.

OCR

ראשי תיבות שפירושם "זיהוי תווים אופטי" (optical character recognition). זיהוי של המחשב את התווים המודפסים.

מסנן אוזון

מסנן פחם שתוכנן לנטרל את השפעות האוזון.

עמוד

אזור דיגיטלי שבו מודפס תוכן. השווה ל: גיליון ו- צד.

תוף פוטוקונדוקטור

החלק הטעון והמסתובב של יחידת פוטוקונדוקטור שלוכד טונר.

יחידת פוטוקונדוקטור

החלק במדפסת שעליו מתבצעת כתיבה באמצעות הלייזר, לוכד את הטונר מיחידת הפיתוח ולאחר מכן מעביר את הטונר לנייר. מכיל את תוף פוטוקונדוקטור.

מפתח משותף מראש

שיטת אימות הכרוכה בתהליך אימות סודי שבעבר היה משותף לשני צדדים. המפתחות יכולים להיות בצורת סיסמאות, משפטי סיסמה או מחרוזות של מספרים ואותיות.

מחסנית הדפסה

מכל נשלף אשר מכיל (1) דיו או טונר וכן (2) רכיבי הדמיה, כגון פוטוקונדוקטור או ראש הדפסה. השווה ל: מחסנית טונר.

מנהל התקן הדפסה

רוטינת תוכנה אשר ממירה בקשת הדפסה של יישום לשפה שהמדפסת מבינה.

Print Release

פתרון המאפשר למשתמשים לשלוח משימות הדפסה מתחנות עבודה או מהתקנים ניידים, ואז לאחזר—או לשחרר—את המסמכים מכל התקן שהוא אשר תומך בשחרור הדפסה.

שרת הדפסה

התקן המאפשר למשתמשים לנהל ולנטר משימות הדפסה בין מספר מדפסות ומחשבים ברשת. שרתי ההדפסה יכולים להיות פנימיים או חיצוניים, קוויים או אלחוטיים, ולהגיע במגוון צורות וגדלים. לעתים הם נראים כמתאמי רשת.

Quiet Mode (מצב שקט)

תכונה של המדפסת אשר מפחיתה משמעותית את הקולות המופקים במהלך משימת הדפסה, על-ידי הפעלת מנוע ההדפסה במהירות אטית יותר.

Safe Mode (מצב בטוח)

מצב של המדפסת אשר מאפשר למשתמשים להמשיך להשתמש במינימום פונקציונליות גם לאחר שאירעה שגיאה בהתקן.

משטח הזכוכית של הסורק

משטח זכוכית שקוף שעליו מונחים מסמכים בזמן שחיישנים מזהים את פרטי המסמך, בתהליך הסריקה.

גיליון

פיסת נייר; במיוחד כזו המיוצרת למטרות הדפסה. השווה ל: צד ו- עמוד.

צד

אחד משני המשטחים של גיליון נייר. השווה ל: עמוד.

שיפוע

תמונה מודפסת אשר מכופפת או מוטה בזווית.

Sleep Mode (מצב שינה)

מצב חיסכון בחשמל של המדפסת, שבו ההתקן נותר זמין לחלוטין למשתמש. השווה ל: Hibernate mode (מצב מנוחה).

פתרון

שילוב של תוכנה ו/או חומרה עם שירותים מקצועיים המסופקים על-ידי Lexmark או על-ידי שותף כלשהו כדי להתאים את ההיצע לצרכים הספציפיים של הלקוח. השווה ל: יישום; אפליקציה.

מדיה מיוחדת

כל מדיית הדפסה שאינה נייר חלק.

מחסנית טונר

מכל נשלף שבו נמצא טונר, אבקה שחורה או צבעונית המשמשת לפיתוח תמונה על פיסת נייר.

מודול העברה

יחידה יוצרת תמונה, שהרצועה הרחבה שלה מעבירה תמונה מ תוף פוטוקונדוקטור אל הנייר.

מגש

התקן קלט המחזיק את הנייר להדפסה. השווה ל: סל.

קישור מגשים

תכונה של המדפסת שבה מגשים המכילים נייר מאותו סוג ובאותו גודל פועלים כמקור נייר יחיד.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top