Ενδείξεις

Σημείωση: Η σημείωση αφορά πληροφορίες που ενδέχεται να σας βοηθήσουν.

Προειδοποίηση: Η προειδοποίηση αναφέρεται σε καταστάσεις που ενδέχεται να καταστρέψουν το υλικό ή το λογισμικό του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσοχή υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

  Η προσοχή μπορεί να αφορά:

  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Κίνδυνο τραυματισμού.

  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:  Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:  Κίνδυνο εγκαύματος από άγγιγμα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ:  Κίνδυνο σύνθλιψης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΚΤΥΛΩΝ:  Κίνδυνο σε περίπτωση εμπλοκής μεταξύ κινούμενων εξαρτημάτων.

Ήταν το άρθρο χρήσιμο;
Top