Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הערה:  תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

אם המדפסת מותקנת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המובנה לביצוע הדברים הבאים:

 • להציג תצוגה וירטואלית של לוח הבקרה של המדפסת.
 • לבדוק את מצב החומרים המתכלים של המדפסת.
 • להגדיר הודעות על חומרים מתכלים.
 • לקבוע את הגדרות התצורה של המדפסת.
 • לקבוע את הגדרות התצורה של הרשת.
 • להציג דוחות.

  כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה של מדפסת:

 1. קבל את כתובת ה- IP של המדפסת:

  • בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
  • על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP
  • הערות:

   • כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
   • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.
 2. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

 3. לחץ על Enter.

  מופיע שרת האינטרנט המובנה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top