Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

הצבעים של הלחצן שינה ושל נוריות המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינים מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית חיווימצב המדפסת

מכובה

המדפסת כבויה או במצב מנוחה.

ירוק מהבהב

המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.

ירוק רציף

המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.

אדום מהבהב

המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינהמצב המדפסת

מכובה

המדפסת במצב כבוי, סרק ,או מוכן.

כתום יציב

המדפסת נמצאת במצב שינה.

כתום מהבהב

המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה.

כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות

המדפסת נמצאת במצב מנוחה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top