Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

חסימת נייר במזין הידני

  1. הסר את המגש.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הכנס את המגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top