Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

הגדרת לוח בקרה מרוחק

יישום זה מאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק מהמדפסת. מהמחשב שלך, תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר עבודות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות, ולבצע מטלות אחרות שקשורות להדפסה.

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

  2. לחץ על הגדרות > הגדרות לוח הבקרה מרוחק.

  3. בחר את תיבת הסימון איפשור ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  4. לחץ על שלח.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- לוח בקרה מרוחק > הפעל יישומון VNC.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top