Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

פעולהכןלא

שלב 1

 1. הפעל את המדפסת.

 2. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת.

 3. הקש על Enter.

האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

  ודא שכתובת IP של המדפסת נכונה.

 1. ראה את כתובת IP של המדפסת:

  • בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
  • על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP
  • הערה:  כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP.

  הערה:  בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד “https://” במקום “http:// לפני כתובת IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע.

 3. הקש על Enter.

האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

  בדוק אם הרשת פועלת.

 1. הדפס דף הגדרות רשת.

 2. בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).

  הערה:  אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר), ייתכן שהחיבור פועל לסירוגין או שכבל הרשת עשוי להיות פגום. התייעץ עם איש תמיכת המערכת שלך למציאת פתרון, ולאחר מכן הדפס שנית את דף הגדרות הרשת.

 3. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת.

 4. הקש על Enter.

האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

  בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב.

 1. חבר את הכבלים כנדרש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

 2. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת.

 3. הקש על Enter.

האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט

 • שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המוטמע.

האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top