Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

טעינת מגש זוגי ל- 650 גיליונות

מגש זוגי ל- 650 גיליונות (מגש 2) מורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ניטען באופן דומה לטעינת מגש ל- 250 גיליונות והמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות, ותומך אותם גדלים וסוגים של נייר. ההבדל היחיד הוא המראה של לשוניות המכוון והמיקום של מחווני גודל הנייר.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם.

1

לשונית מכוון אורך

2

מחוון גודל נייר

3

לשונית מכוון אורך

האם מאמר זה הועיל לך?
Top