Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

טעינת המזין הידני

המגש הסטנדרטי ל- 250 גיליונות כולל מזין ידני משולב היכול לשמש להדפסה על סוגים שונים של נייר, גיליון אחד בכל פעם.

 1. טען גיליון נייר במזין הידני.

  • צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה חד-צדדית.
  • צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה דו-צדדית (דופלקס).

  הערה:  קיימות דרכים שונות לטעינת נייר מכתבים בהתאם למצב ההדפסה.

  הדפסה על צד אחד בהדפסת נייר מכתביםהדפסה על שני צדדים בהדפסת נייר מכתבים
  • טען מעטפה כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר.
 2. הזן נייר במזין הידני רק לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לנגוע במכווני הנייר.

  הערה:  להשגת איכות הדפסה טובה ביותר שאפשר, השתמש רק במדיה באיכות גבוהה שמיועדת למדפסות לייזר.

 3. התאם את מכווני הנייר לרוחב הנייר שטעון.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין. דחיפה בכוח עלולה ליצור חסימות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top