Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

  • הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 76x127 מ"מ (3x5 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני בלבד.
  • הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני בלבד.
  1. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

     > תפריט נייר >  > הגדרה אוניברסלית

  2. לחץ על לחצני החץ עד להופעת יחידות מידה,גובה בהדפסה לאורך או רוחב בהדפסה לאורך ולאחר מכן לחץ על .

  3. בחר בהגדרה ולאחר מכן לחץ על .

האם מאמר זה הועיל לך?
Top