Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. דחף שמאלה את תפס המזין הרב-תכליתי.

 2. פתח את המזין הרב-תכליתי.

 3. משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.

  הערה:  כוון את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלוא האורך.

 4. הכן את הנייר לטעינה.

  • כופף קלות את הגיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם ולאחר מכן דפדף בהם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • אחוז את השקפים בקצוות ולאחר מכן אוורר אותם. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • הערה:  הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. הקפד שלא לשרוט אותם.

  • כופף קלות את המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן דפדף בהן. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

 5. אתר את מחוון המילוי המקסימלי של הנייר והלשונית.

  הערה:  ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחוון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא על מכווני הנייר.

  1

  לשונית מכוון אורך

  2

  מחוון למילוי מקסימלי של נייר

  3

  מכוון רוחב

  4

  מאריך המזין

  5

  מחוון גודל נייר

 6. טען את הנייר ולאחר מכן התאם את מכוון הרוחב כך שיגע קלות בקצה ערימת הנייר.

  • טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.
  • טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר.

  הערות:

  • אל תטען ואל תסגור את המזין הרב-תכליתי בעת שעבודה מודפסת.
  • טען רק גודל וסוג אחד בכל פעם.
  • על הנייר להיות מונח בצורה שטוחה במזין הרב-תכליתי. ודא שהנייר מתאים לתוך המזין הרב-תכליתי בצורה נוחה ואינו מכופף או מקומט.
 7. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top