Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Menyn Standard-USB

AnvändFör att

  PCL SmartSwitch

 • Av

Ställa in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

 • På är fabriksinställningen.
 • När inställningen är Av undersöker skrivaren inte inkommande data. Om PS SmartSwitch är På använder skrivaren PostScript-emulering. Om PS SmartSwitch är Av används det standardspråk för skrivaren som angetts på inställningsmenyn.

  PS SmartSwitch

 • Av

Ställa in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

 • På är fabriksinställt som standard.
 • När inställningen är Av undersöker skrivaren inte inkommande data. Om PCL SmartSwitch är På använder skrivaren PCL-emulering. Om PCL SmartSwitch är Av används det standardspråk för skrivaren som angetts på inställningsmenyn.

  NPA-läge

 • Av
 • Automatisk

Ställa in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet.

Anmärkningar:

 • Automatisk är fabriksinställt som standard. Med inställningen Automatisk granskar skrivaren informationen och avgör formatet, och behandlar sedan informationen på rätt sätt.
 • Om du ändrar den här inställningen på skrivarens kontrollpanel startas skrivaren automatiskt om. Sedan uppdateras menyvalet.

  USB-buffert

 • Inaktiverat
 • Automatisk
 • 3 K till [största tillåtna storlek]

Ställa in storleken på USB-indatabufferten.

Anmärkningar:

 • Automatisk är fabriksinställt som standard.
 • Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Utskriftsjobb som redan har buffrats på skrivarens hårddisk skrivs ut, varefter normal bearbetning återupptas.
 • Värdet för USB-buffertens storlek kan ändras i steg om 1 K.
 • Vilken storlek som är den största tillåtna beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är På eller Av.
 • Om du vill öka det högsta möjliga storleksintervallet för USB-bufferten avaktiverar eller minskar du storleken på parallellbuffertar, seriella buffertar och nätverksbuffertar.
 • Om du ändrar den här inställningen på skrivarens kontrollpanel startas skrivaren automatiskt om. Sedan uppdateras menyvalet.

  Jobb-buffring

 • Av
 • Automatisk

Spara utskriftsjobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Vid värdet På buffras utskriftsjobb på skrivarens hårddisk.
 • Vid värdet Auto buffras endast utskriftsjobben om skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
 • Om du ändrar den här inställningen på skrivarens kontrollpanel och sedan stänger menyerna startas skrivaren om. Sedan uppdateras menyvalet.

  Mac Binary PS

 • Av
 • Automatisk

Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.

Anmärkningar:

 • Automatisk är fabriksinställt som standard.
 • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.
 • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.

  ENA-adress

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Ange information om nätverksadress för en extern skrivarserver.

Obs!  Den här menyn är endast tillgänglig om skrivaren är ansluten till en extern skrivarserver via USB-porten.

  ENA-nätmask

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Ange nätmaskinformation för en extern skrivarserver.

Obs!  Den här menyn är endast tillgänglig om skrivaren är ansluten till en extern skrivarserver via USB-porten.

  ENA-gateway

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Ange gatewayinformation för en extern skrivarserver.

Obs!  Den här menyn är endast tillgänglig om skrivaren är ansluten till en extern skrivarserver via USB-porten.

Var denna artikel användbar?
Top