Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חיבור כבלים

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים.

חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

  • סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת
  • כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet
  • הכבל המקבילי המתאים ליציאה המקבילית
השתמש ב:כדי

1

יציאה מקבילית

חבר את המדפסת למחשב

הערה:  ניתן להשתמש בזה גם בהתקנת Internal Solutions Port (ISP) (יציאת פתרונות פנימיים)

2

יציאת USB

חבר מתאם רשת אחלוטית אופציונלי.

3

יציאת Ethernet

חבר את מדפסת לרשת.

4

יציאת מדפסת USB

חבר את המדפסת למחשב

5

חריץ אבטחה

חבר מנעול שיאבטח את לוח המערכת.

6

שקע בכל חשמלי במדפסת

חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

הערה:  תכונה זו זמינה רק אם תרכוש מגשים אופציונליים ובסיס על גלגים.

לאחר חיבור כבל Ethernet וכבל חשמל, הכנס את הכבלים בצורה מסודרת לתעלות שבחלק האחורי של המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top