Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

 • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.
 • טעינה נכונה של ניירטעינה שגויה של נייר
 • אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
 • אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
 • אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
 • אל תחליק את הנייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.
 • ודא שהמובילים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בכוח כנגד הנייר או המעטפות.
 • דחף את המגש היטב לתוך המדפסת טעינת הנייר.
 • אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש. למידע נוסף, ראה את המקטע "טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת" במדריך למשתמש.

אפשר לנייר להיכנס כנדרש לסלי תא הדואר האופציונליים

 • הקפד להתאים את מאריך הסל כך שסמני גודל הנייר יתאימו לגודל הנייר שבו אתה משתמש.
 • הערות:

  • אם מאריך הסל קצר מגודל הנייר שעליו אתה מדפיס, הנייר יגרום לחסימה בסל תא הדואר. למשל, אם אתה מדפיס על נייר בגודל legal ומאריך הסל מוגדר לנייר בגודל letter, נגרמת חסימה.
  • אם מאריך הסל ארוך יותר מגודל הנייר שעליו אתה מדפיס, השוליים יהיו לא אחידים והנייר אינו נערם כנדרש. למשל, אם אתה מדפיס על נייר בגודל letter ומאריך הסל מוגדר לניייר בגודל legal, הנייר אינו נערם כנדרש.
 • אם יש להחזיר נייר לסל תא הדואר, הכנס את הנייר תחת זרוע הסל ולאחר מכן דחף את הנייר עד הסוף לאחור.
 • הערה:  אם הנייר לא נמצא תחת זרוע הסל, תיגרם חסימה בגלל סל מלא מדי.

שימוש בנייר מומלץ

 • השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
 • אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
 • כופף, אוורר וישר את הנייר או את המדיה המיוחדת לפני הטעינה.
 • אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
 • אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
 • ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
 • אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top