Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר בדלת הקדמית

זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 1. פתח את המכסה הקדמי ואת המזין הרב-תכליתי.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

 4. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 5. הכנס את יחידת ההדמיה.

  הערה:  היעזר בחצים שבצדי המדפסת כדי לכוון.

 6. הכנס את מחסנית הטונר.

 7. סגור את דלת המזין הרב-תכליתי ואת המכסה הקדמי.

 8. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top