Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר בדלת האחורית

זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 1. פתח את הדלת האחורית.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 3. סגור את הדלת האחורית.

 4. דחף את אחורי המגש הסטנדרטי.

 5. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 6. הכנס את המגש הסטנדרטי.

 7. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top