Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

  1. הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

  4. טען נייר מחדש והתאם את מכוון הנייר.

  5. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top