Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת מהדק סיכות ביחידת הגימור

  1. פתח את דלת הגישה למהדק.

  2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. פתח את מגן שדכן הסיכות ואז הוצא את הסיכות הרופפות.

  4. סגור מגן שדכן הסיכות.

  5. לחץ את הסיכות על התומך ממתכת.

    הערה:  אם הסיכות נמצאות בחלקה האחורי של המחסנית, נער את המחסנית כלפי מטה כדי לקרב את הסיכות לתומך ממתכת.

  6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

  7. סגור את דלת הגישה למהדק.

  8. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top