Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר בתא הדואר

  1. פתח את הדלת האחורית של תא הדואר.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. סגור את הדלת.

  4.  אם החסימה נמצאת בתא הדואר, הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  5. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top