Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

纸张卡在附加接纸架中

  1. 打开后部附加接纸架盖门。

  2. 取出被卡的纸张。

    注意:  确认已取出所有纸张碎片。

  3. 关闭盖门。

  4. 如果需要,请在控制面板上按

本文章有帮助吗?
Top