Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הצהרה על נדיפות

המדפסת שלך כוללת סוגים שונים של זיכרון שיכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת וכן נתוני משתמש.

סוג זיכרוןתיאור

זיכרון נדיף

המדפסת שלך משתמשת בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמשים במהלך משימות הדפסה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

מדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים לאחסון מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, מידע רשת, הגדרות סימניות ופתרונות מוטמעים.

זיכרון הכונן הקשיח

בחלק מהמדפסות מותקן כונן קשיח. הכונן הקשיח של המדפסת מיועד לתכונות ספציפית של ההתקן. זה מאפשר להתקן לאחסן נתוני משתמשים אגורים ממשימות הדפסה מורכבות וכן נתוני טפסים ונתוני גופנים.

מחק את תוכן כל זיכרון מדפסת מותקן בנסיבות הבאות:

  • המדפסת יוצאת משירות.
  • הכונן הקשיח של המדפסת מוחלף.
  • המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
  • המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
  • המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
  • המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הכונן הקשיח של המדפסת

הערה:  ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או הכונן הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

  • Degaussing (נטית מגנוט)—מציף את הכונן הקשיח בשדה מגנטי שמוחק את הנתונים המאוחסנים
  • Crushing (מעיכה)—דחיסה פיזית של הכונן הקשיח כדי לשבור רכיבים ולגרום להם להיות בלתי קריאים
  • Milling (טחינה)—טחינה פיזית של הכונן הקשיח לחתיכות מתכת קטנות

הערה:  את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הכונן הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top