Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט תמונה

השתמש ב:כדי

  התאם אוטומטית

 • מופעל
 • מכובה

בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.

  היפוך

 • מופעל
 • מכובה

הופך דו-טונליות של תמונות שחור/לבן.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.

  שינוי קנה מידה

 • עיגון שמאל למעלה
 • התאמה מיטבית
 • עיגון למרכז
 • התאם גובה/רוחב
 • התאם גובה
 • התאם רוחב

מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ה"תאמה מיטבית".
 • כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".

  כיוון הדפסה

 • לאורך
 • לרוחב
 • היפוך לאורך
 • היפוך לרוחב

מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".

האם מאמר זה הועיל לך?
Top