Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט Utilities (תוכניות שירות)

השתמש ב:כדי

  Remove Held Jobs (הסר משימות מופסקות)

 • Confidential (סודי)
 • Held (מופסק)
 • Not Restored (לא משוחזר)
 • All (הכל)

מוחק עבודות מוחזקות סודיות מהכונן הקשיח של המדפסת.

הערות:

 • בחירה בהגדרה משפיעה רק על עבודות הדפסה השמורות בכונן הקשיח של המדפסת. סימניות, משימות הדפסה על כונני הבזק, וסוגים אחרים של משימות שהופסקו לא יושפעו.
 • Not Restored (לא משוחזר) מסיר את כל משימות ההדפסה והמשימות המוחזקות שאינן משוחזרות מהכונן הקשיח או מהזיכרון של המדפסת.

  Format Flash (פרמוט הבזק)

 • כן
 • לא

פרמט את זיכרון ההבזק.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק.

הערות:

 • "כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק.
 • בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפרמוט.
 • זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת.
 • יש לוודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.
 • פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק מפורמט ותקין.

  Delete Downloads on Disk (מחק הורדות מהכונן)

 • Delete now (מחיקה עכשיו)
 • Do not delete (לא למחוק)

מוחק הורדות מהכונן הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה.

הערות:

 • Delete now (מחיקה עכשיו) מגדירה את המדפסת למחוק הורדות ומאפשר לתצוגה לחזור למסך לאחר המחיקה.
 • Do not delete (לא למחוק) מגדירה את תצוגת המדפסת לחזור לתפריט כלי השירות עבור דגמי מדפסות עם מסך מגע.

  הפעל Hex Trace

מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה.

הערות:

 • כשההגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים.
 • כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, כבה את המדפסת.

  Coverage Estimator (מעריך כיסוי)

 • מכובה
 • On (פועל)

מספק אומדן של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בעמוד נפרד בסוף כל משימת הדפסה.

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top