Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:כדי

  Print Resolution (רזולוציית הדפסה)

 • 300 dpi
 • 600 dpi
 • 1200 dpi
 • ‎1200 Image Q
 • ‎2400 Image Q

מציין את הרזולוציה של פלט ההדפסה בנקודות לאינץ'.

הערה:  ‎600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  Pixel Boost (דחיפת פיקסלים)

 • מכובה
 • גופנים
 • Horizontally (אופקי)
 • Vertically (אנכי)
 • שני הכיוונים

מאפשר להדפיס יותר פיקסלים באשכולות לצורך בהירות, כדי לשפר תמונות אופקית או אנכית, או כדי לשפר גופנים.

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  Toner Darkness (כהות הטונר)

 • 1–10

להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.

הערות:

 • 8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.

  Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים)

 • On (פועל)
 • מכובה

הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה.

הערות:

 • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

  Gray Correction (תיקון אפור)

 • אוטומטי
 • מכובה

כוונון אוטומטי של שיפור הניגודיות המוחל על תמונות.

הערה:  Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  Brightness (בהירות)

 • 6- עד 6

להתאים את הפלט המודפס על-ידי הכהייתו או הבהרתו. נייר לחסון בטונר על-ידי הבהרת הפלט.

הערה:  0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  Contrast (ניגודיות)

 • 0–5

להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים.

הערה:  0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top