Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

תפריט גודל חלופי

השתמש ב:כדי

    גודל חלופי

  • מכובה
  • Statement/A5
  • Letter/A4
  • כל המפורטים

מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין.

הערות:

  • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כל המפורטים". מותרים כל התחליפים הזמינים.
  • מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה.
  • הגדרת גודל חלופי לעבודת ההדפסה להמשיך ללא שההודעה החלפת נייר תופיע בתצוגה.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top