Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

תפריט הגדרת MP

השתמש ב:כדי

    הגדרת MP

  • מחסנית
  • ידני
  • ראשון

קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי.

הערות:

  • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי.
  • "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.
  • "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top