Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

תפריט מקור ברירת מחדל

שימוש ב:לשם

1 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

2 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע.

    מקור ברירת מחדל

  • מגש ‏‏[x]
  • מזין רב-תכליתי1
  • מזין MP2
  • נייר - ידני
  • מעטפה - ידני

מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה.

הערות:

  • הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).
  • בתפריט הנייר, קבע את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי ש"מזין רב-תכליתי" או "מזין MP" יופיע כהגדרת תפריט.
  • אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים, ולמגשים יש הגדרות זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top