Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

设置串行打印(仅 Windows)

 1. 在打印机中设置参数。

  1. 从控制面板,导览至端口设置的菜单。

  2. 找到串口设置的菜单,然后根据需要调整设置。

  3. 应用更改。

 2. 从您的计算机,打开打印机文件夹,然后选择您的打印机。

 3. 打开打印机属性,然后从列表中选择 COM 端口。

 4. 在“设备管理器”中设置 COM 端口参数。

 5. 注意:

  • 串行打印会降低打印速度。
  • 确认串行电缆被连接到打印机上的串口。
本文章有帮助吗?
Top