Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

 • ודא שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
 • ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

 • SSID—SSID ידוע גם בתור שם הרשת.
 • מצב אלחוטי (או מצב רשת)—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
 • ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
 • גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
 • שיטת אבטחה—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
  • מפתח WEP
  • אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
  • מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
  • WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
  • 802.1X ‑ RADIUS
  • אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:

   • סוג אימות
   • סוג אימות פנימי
   • שם משתמש וסיסמת 802.1X
   • אישורים
  • ללא אבטחה
  • אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.
  • הערה:  אין זה מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

  הערות:

  • אם אינך מכיר את ה- SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה- SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.
  • כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה- WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top