Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

השתמש ב:כדי

1

Display (הצגה)

  • להציג את מצב המדפסת.
  • התקן והפעל את המדפסת

2

הלחצן בית

לעבור למסך הבית.

3

לחצן Sleep שינה)

מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה.

האם הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה:

  • לחץ על לחצן פיזי כלשהו
  • פתח מגש 1 או טען נייר במזין הרב-תכליתי
  • פתח דלת או מכסה
  • שלח עבודת הדפסה מהמחשב.
  • בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי.
  • חבר התקן ליציאת ה-USB של המדפסת:

4

לוח מקשים

הזן אותיות, מספרים או סמלים.

5

הלחצן עצור או ביטול

עצור את כל פעילות המדפסת.

6

נורית חיווי

בדוק את מצב המדפסת.

7

יציאת USB

חבר כונן הבזק למדפסת.

הערה:  רק יציאת ה- USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top