Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית המחווןמצב מדפסת

מכובה

המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.

ירוק מהבהב

המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.

ירוק יציב

המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.

אדום מהבהב

המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינהמצב מדפסת

מכובה

המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.

כתום יציב

המדפסת נמצאת במצב שינה.

כתום מהבהב

המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.

כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.

המדפסת נמצאת במצב היברנציה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top