Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תצורות מדפסת

דגם בסיסי

1

סל סטנדרטי

2

לוח הבקרה של המדפסת

3

מזין רב-תכליתי

4

מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות (מגש 1)

דגם בתצורה מלאה

זהירות—סכנת נפילה:  תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש באפשרויות הזנה מרובות. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לריהוט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה את www.lexmark.com/multifunctionprinters.

האיור הבא מציג את המספר המקסימלי של התקני גימור ומגשים שנתמכים על-ידי המדפסת. למידע נוסף על תצורות אחרות, בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

אפשרות חומרהאפשרות חומרה חלופית

1

מתקן גימור להידוק

 • יחידת הרחבה לפלט
 • סל של 4 תאי דואר
 • מתקן גימור להידוק, חירור

2

סל של 4 תאי דואר

 • מתקן גימור להידוק
 • מתקן גימור להידוק, חירור
 • יחידת הרחבה לפלט

3

בסיס עם גלגלים

ללא

4

מגש ל- 2100 גיליונות

ללא

5

מגש ל- 550 גיליונות

מגש ל- 250 גיליונות

6

מגש ל- 250 גיליונות

מגש ל- 550 גיליונות

7

סל של 4 תאי דואר

יחידת הרחבה לפלט

8

יחידת הרחבה לפלט

סל של 4 תאי דואר

אין לשלב את מתקן הגימור להידוק, חירור עם כל אפשרות פלט אחרת.

 • בתצורה עם שלושה מתקני גימור אופציונליים, את יחידת ההרחבה לפלט ואת תא הדואר ניתן להתקין בכל סדר.
 • בתצורה עם שני התקני גימור אופציונליים:
  • מתקן הגימור להידוק חייב תמיד להיות בחלק העליון.
  • יחידת הרחבה לפלט בקיבולת גבוהה חייבת תמיד להיות בחלק התחתון.
  • יחידת הרבה לפלט היא האפשרות היחידה שניתן להניח מעל יחידת ההרחבה לפלט בקיבולת גבוהה.
 • בעת שימוש במגשים אופציונליים:
  • השתמש תמיד בבסיס על גלגלים כאשר המדפסת מוגדרת עם מגש ל- 2100 גיליונות.
  • המגש ל- 2100 גיליונות חייב תמיד להיות החלק התחתון של התצורה.
  • ניתן להגדיר את תצורת המדפסת עם מקסימום של ארבעה מגשים אופציונליים.
  • את המגשים האופציונליים ל- 250 ו- 550 גיליונות ניתן להתקין בכל סדר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top