Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

עצות לשימוש בשקפים

  • בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לשקפים שטעונים במגש.
  • הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
  • השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
  • הימנע מהשארת טביעות אצבע על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה.
  • לפני טעינת שקפים, כופף ואוורר את הגיליונות כדי למנוע הדבקתם זה לזה.
  • עת הדפסה של כמויות גדולות של שקפים, הקפד להדפיס בקבוצות של עד 20 שקפים בבלד עם הפקה של שלוש דקות לפחות בין כל קבוצה, כדי למנוע הידבקות של השקפים זה לזה בסל. ניתן גם להוציא את השקפים מן הסל בקבוצות של 20.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top