Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

עצות לשימוש במעטפות

 • בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למעטפות שטעונות במגש.
 • הדפס דוגמאות על המעטפות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות מהמעטפות.
 • השתמש במעטפות המיועדות במיוחד למדפסות לייזר.
 • לביצועים הטובים ביותר, השתמש במעטפות העשויות מנייר במשקל 90 גרם/מ"ר(‎24 ליברות) או 25% כותנה.
 • השתמש רק במעטפות חדשות מחבילות שאינן פגומות.
 • לקבלת הביצועים הטובים ביותר ולמניעת חסימות, אין להשתמש במעטפות אשר:
  • יש בהן סלסול או עיוות מוגזמים.
  • דבוקות זו לזו או ניזוקו בדרך כלשהי.
  • יש להן חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים.
  • יש בהן מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת.
  • בעלות עיצוב משתלב.
  • מודבקים עליהן בולי דואר.
  • יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב סגור.
  • כוללות פינות מכופפות.
  • בעלות גימור מחוספס או בולט.
 • התאם את מובילי רוחב הנייר לרוחב המעטפות.
 • לפני טעינת המעטפות במגש, כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן נער אותן כמניפה. יישר את הקצוות על משטח ישר.
 • הערה:  שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול לקמט או לאטום מעטפות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top