Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הבנת הגדרות אקולוגיות

סמלתיאור

היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top