Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הגדרת טפסים ומועדפים

הערה:  גרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה עשויה לכלול קישור ישיר למדריך למנהל של יישום זה. כדי לבדוק אם ישנם עדכונים של מדריך למשתמש זה, עבור אל http://support.lexmark.com.

השתמש ב:כדי

הקל על תהליכי עבודה על ידי מציאה מהירה והדפסה של טפסים מקוונים המשמשים לעתים תכופות ישירות ממסך הבית של המדפסת.

הערה:  המדפסת זקוקה לאישור לדשת לתיקיית הרשת, לאתר FTP או לאתר איטרנט שבו מאוחסת הסימנייה. מהמחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות אבטחת שיתוף וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישת קריאה. לקבלת עזרה ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Apps (יישומים) > Apps Management (ניהול יישומים) > Forms and Favorites (טפסים ומועדפים).

 3. לחץ על Add (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  הערות:

  • לקבלת תיאור של ההגדרה, ראה את העזרה המופיעה עם השהיית העכבר בסמוך לכל שדה.
  • כדי לוודא שהגדרות המיקום של הסימניה נכונות, הזן את כתובת IP הנכונה של המחשב המארח שם נמצאת הסימניה. למידע נוסף על מציאת כתובת IP של המחשב המארח, ראה איתור כתובת ה-IP של המחשב..
  • ודא שלמדפסת יש זכויות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימניה.
 4. לחץ על Apply (החל).

כדי להשתמש ביישום, גע ב- Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) במסך הבית של המדפסת ולאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים או חפש את הטפסים על פי מספר טופס, שם או תיאור.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top