Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט הגדרות הדפסה

שימוש ב:לשם

1 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

2 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע.

  העתקים

 • 1–999

מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.

  מקור הנייר

 • מגש ‏‏[x]
 • מזין רב-תכליתי1
 • מזין MP2
 • נייר - ידני
 • מעטפה - ידני

מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה.

הערה:  הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".

  איסוף עותקים

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של הצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".

  צדדים (דו-צדדי)

 • חד-צדדי
 • דו-צדדי

מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הדף.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".

  מהדק

 • מכובה
 • מופעל

מציין אם ההעתקים מהודקים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • ההגדרה "מופעל" מאפשרת למדפסת להדק עבודות הדפסה.
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.

  חירור

 • מכובה
 • מופעל

מציין אם בהדפסות מחוררים חורים לשם כריכה.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.

  מצב חירור

 • 2 חורים
 • 3 חורים
 • 4 חורים

מציין את מספר החורים שיש לעשות בהדפסות.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא "3 חורים". הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא "4 חורים".
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.

  כריכה דו-צדדית

 • קצה ארוך
 • קצה קצר

מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים.

הערות:

 • קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). זו הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).

  חיסכון בנייר-כיוון הדפסה

 • אוטומטי
 • לרוחב
 • לאורך

מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".
 • הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".

  חיסכון בנייר

 • מכובה
 • ‎2-Up
 • ‎3-Up
 • ‎4-Up
 • ‎6-Up
 • ‎9-Up
 • ‎12-Up
 • ‎16-Up

מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.

  חיסכון בנייר-גבול

 • ללא
 • מלא

מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד בעת השימוש ב- N‑Up (עמודים לכל צד).

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
 • הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".

  חיסכון בנייר-כיוון הדפסה

 • אופקי
 • אופקי הפוך
 • אנכי הפוך
 • אנכי

מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש ב- N‑Up (עמודים לכל צד).

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי".
 • המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
 • הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".

  גיליונות הפרדה

 • מכובה
 • בין העתקים
 • בין עבודות
 • בין עמודים

מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.
 • האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה.
 • האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסה על שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך לצורך הוספת הערות.

  מקור גיליונות הפרדה

 • מגש ‏‏[x]
 • מזין ידני
 • מזין רב-תכליתי1
 • מזין MP2

מציין את מקור הנייר עבור גיליון ההפרדה.

הערה:  הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".

  עמודים ריקים

 • אל תדפיס
 • הדפסה

מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

האם מאמר זה הועיל לך?
Top