Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

התקנת כרטיס זיכרון

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

  ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחברו ללוח המערכת.

 1. גש ללוח המערכת.

  למידע נוסף, ראה גישה ללוח המערכת..

 2. הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

 3. יישר את החריץ (1) שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

 4. דחוף את כרטיס הזיכרון ישר אל תוך המחבר ולאחר מכן דחוף את הכרטיס לעבר קיר לוח המערכת עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.

 5. חבר שוב את מגן לוח המערכת ולאחר מכן את מכסה הגישה של לוח המערכת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top