Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

התקנת כרטיס אופציונלי

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 1. גש ללוח המערכת.

  למידע נוסף, ראה גישה ללוח המערכת..

 2. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

 3. אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק   (1) שעל הכרטיס עם החורים   (2) בלוח המערכת.

 4. דחוף בחוזקה את הכרטיס למקומו כפי שמוצג באיור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

  הערה:  כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

 5. סגור את דלת הגישה ללוח המערכת.

  הערה:  לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. למידע נוסף, ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top