Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הסרת הכונן הקשיח של המדפסת

  הערה:  למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 1. גש ללוח המערכת.

  למידע נוסף, ראה גישה ללוח המערכת..

 2. נתק את כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, השאר את הכבל מחובר לכונן הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשונית שעל תקע כבל הממשק כדי לשחרר את התפס לפני משיכת הכבל החוצה.

 3. הסר את הברגים המחברים את הכונן הקשיח של המדפסת למקומו.

 4. הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.

 5. הנח בצד את הכונן הקשיח של המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top