Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

  • תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
  • לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
  • אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
  • אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
  • אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרופוטוגרפית.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top