Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם:

משקל

מגשי המדפסת והמזין הרב-תכליתי יכולים להזין אוטומטית נייר במשקל שבין 60–176  גרם/מ"ר (16–47 ליברות) עם סיבים לאורך. המגש של 2,100 גיליונות יכול להזין אוטומטית נייר במשקל של עד 60–135  גרם/מ"ר (16–36 ליברות) עם סיבים לאורך. נייר במשקל קל יותר מ- 60  גרם/מ"ר(‎16  ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

הערה:  הדפסה דו-צדדית נתמכת עבור נייר במשקל 60–176  גרם/מ"ר (16–47ליברות).

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד; רמת חלקות בין 150 ל- 250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות מרקם לאורך, כשהסיבים הם לאורך הדף, או מרקם לרוחב, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 176   גרם/מ"ר (16-47 ליברות),מומלץ להשתמש בנייר עם סיבים לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top