Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט הדפסה סודית

השתמש ב:כדי

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

  מקסימום PIN לא חוקי

 • מכובה
 • 2–10

מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי.

הערות:

 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת.
 • לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו- PIN זה נמחקות.

  פקיעת עבודה סודית

 • מכובה
 • שעה 1
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • שבוע 1

הגבלת משך הזמן שבו עבודת הדפסה סודית נשארת במדפסת לפני שתימחק.

הערות:

 • אם ההגדרה "פקיעת עבודה סודית" משתנה בעת שעבודות הדפסה סודית שוכנות ב- RAM של של המדפסת או בדיסק הקשיח, זמן הפקיעה עבור עבודות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל.
 • אם המדפסת מכובה, כל העבודות הסודיות שנשמרות ב- RAM של המדפסת יימחקו.

  חזרה על פקיעת עבודה

 • מכובה
 • שעה 1
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • שבוע 1

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה.

  אימות פקיעת עבודה

 • מכובה
 • שעה 1
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • שבוע 1

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה שמחייבות אימות.

  שמירת פקיעת עבודה

 • מכובה
 • שעה 1
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • שבוע 1

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top