Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

התקנת מגשים אופציונליים

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  משקל המדפסת עולה על 18   ק"ג   וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—סכנת נפילה:  תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

 2. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 3. הוצא את המגש לגמרי מתוך הבסיס.

 4. הסר את כל חומרי האריזה מהחלק הפנימי של המגש.

 5. הכנס את המגש לבסיס.

 6. הנח את המגש סמוך למדפסת.

 7. יישר את המגש האופציונלי עם הבסיס על גלגלים.

  הערה:  הקפד לנעול את גלגלי הבסיס על גלגלים כדי לאבטח את המדפסת.

 8. ישר את המדפסת עם המגש, והורד את המדפסת למקומה בזהירות.

  הערה:  מגשים אופציונליים ננעלים יחד כאשר עורמים אותם.

 9. חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

  הערה:  לאחר שתוכנת המדפסת ומגשים אופציונליים כלשהם מותקנים, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

כדי להסיר את המגשים האופציונליים, החלק את התפס שבצד ימין של המדפסת לכיוון חזית המדפסת עד שהוא נכנס למקומו בנקישה ולאחר מכן הסק מגשים מוערמים בזה אחר זה מלמעלה למטה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top