Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

טעינת מגש של 2,100 גיליונות

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. התאם את מכווני הרוחב והאורך.

   טעינת נייר בגודל A5

  1. משוך מעלה את מוביל הרוחב והסט אותו למיקום של A5.

  2. לחץ והחלק את מוביל האורך למיקום של A5, עד שייכנס למקומו בנקישה.

  3. הסר את מוביל האורך A5 מהתושבת שלו.

  4. הכנס את מוביל האורך A5 לתוך החריץ המיועד לו.

   הערה:  לחץ על מוביל האורך A5 עד שיינעל במקומו בנקישה.

   טעינת נייר בגודל A4‏, letter‏, legal‏, oficio ו-folio

  1. משוך למעלה והחלק את מוביל הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

  2. אם מוביל האורך A5 עדיין מחובר למוביל האורך, הסר אותו ממקומו. אם מוביל האורך A5 אינו מחובר, המשך לשלב ד.

  3. הנח את מוביל האורך A5 בתושבת שלו.

  4. לחץ את מוביל האורך והחלק אותו אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען, עד שייכנס למקומו בנקישה.

 3. כופף מעט את הדפים כדי לשחררם, ואוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

 4. טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

  הערה:  ודא שהנייר טעון כהלכה.

  • הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית

   הערה:  אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.

  • ודא שהנייר מתחת למחוון המילוי המקסימלי של נייר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  מילוי יתר של המגש עלול לגרום לחסימות נייר.

 5. הכנס את המגש.

  הערה:  לחץ על ערימת הנייר בזמן הכנסת המגש.

 6. מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.

  הערה:  הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top