Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

טעינת מגשי הנייר ל-250 גיליונות או ל-550 גיליונות

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

 1. משוך את המגש החוצה.

  הערות:

  • כאשר אתה טוען נייר בגודל folio‏, legal או oficio, הרם את המגש מעט ומשוך אותו החוצה עד הסוף.
  • אין להסיר מגשים במהלך הדפסה, או כשההודעה Busy (עסוקה) מופיעה בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.
 2. לחץ והחלק את מוביל הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען, עד שייכנס למקומו בנקישה.

  הערה:  השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום מובילי הנייר.

 3. בטל את נעילת מוביל האורך, ולאחר מכן לחץ והזז את המוביל אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

  הערות:

  • נעל את מוביל האורך לכל גודלי הנייר.
  • השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום מובילי הנייר.
 4. כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

 5. טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

  הערה:  ודא שהנייר או המעטפה טעונים כראוי.

  • הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית

   הערה:  אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.

  • אל תחליק את הנייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.
  • אם אתה טוען מעטפות, ודא שצד ההדבקה פונה כלפי מעלה ושהמעטפות נמצאות בצד השמאלי של המגש.
  • ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המסומן שהוא מחוון המילוי המרבי של הנייר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  מילוי יתר של המגש עלול לגרום לחסימות נייר.

  • כאשר אתה משתמש בכרטיסים, מדבקות או סוגים אחרים של מדיה מיוחדת, ודא שהנייר נמצא תחת הקו המקווקו.
 6. לניירות בגודל מותאם אישית או בגודל אוניברסלי, התאם את מובילי הנייר כך שיגעו קלות בצדי הערימה ולאחר מכן נעל את מוביל האורך.

 7. הכנס את המגש.

 8. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

  הערה:  הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top