Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הדפסת דף הגדרות תפריטים

הדפס את דף הגדרות התפריטים כדי לעיין בהגדרות הנוכחיות של המדפסת וכדי לאמת שרכיבי המדפסת האופציונליים הותקנו כהלכה.

הערה:  אם לא שינית הגדרות תפריט כלשהן, דף הגדרות התפריט מפרט את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר שתבחר ותשמור הגדרות אחרות מהתפריטים, הן יחליפו את הגדרות ברירת המחדל של היצרן ויהיו הגדרות ברירת המחדל של המשתמש. הגדרת ברירת מחדל של משתמש נשארת בתוקף עד שתיגש לתפריט שוב, תבחר ערך אחר ותשמור אותו.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 > Settings (הגדרות) >  > Reports (דוחות) >  > Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) > 

האם מאמר זה הועיל לך?
Top