Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

גישה ללוח המערכת.

  הערה:  למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. הסר את מכסה הגישה ללוח המערכת.

 2. בעזרת מברג, שחרר את הברגים שבמגן לוח המערכת.

 3. הסר את המגן.

 4. היעזר באיור הבא כדי לאתר את המחבר המתאים:

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

  1

  Lexmarkמחבר Internal Solutions Port או מחבר לכונן הקשיח במדפסת

  2

  מחבר כרטיס אופציונלי

  3

  מחבר כרטיס זיכרון

 5. ישר את הברגים עם החורים שבמגן לוח המערכת ולאחר מכן חבר מחדש את מגן לוח המערכת.

 6. הדק את הברגים על המגן

 7. חבר מחדש את מכסה הגישה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top