Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

  1. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  2. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top