Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

חסימת נייר ביחידת הדופלקס

  1. הסר את המגש.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הכנס את המגש.

  4. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top